» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Bezbariérovost


 

Ochrana práv osob:

    vymezuje ty situace, při kterých by v průběhu poskytování služby mohlo dojít k omezení
nebo porušení základních lidských práv osob - klientů. Uvádí, jak situacím předcházet
a stanovuje sankce při jejich porušování.

Se svými právy jsou klienti seznamováni průběžně:
- klíčovými i pracovníky přímé péče v běžných konkrétních situacích
- sociální pracovnicí při rozhovorech na domácnostech


Zvláště zdůrazňujeme:

Osobní svoboda a svoboda pohybu

1. Volba místa pobytu – klient má možnost zvolit si místo pobytu i jiné zařízení
2. Svoboda pohybu – pohyb v zařízení i mimo zařízení – v budově, v areálu,
    mimo areál. Pohybem klienta se zabývá osobní individuální plán.
3. Možnost rozhodování o svém čase, volba aktivit, výběr oblečení, výběr spolubydlícího,
    výběr účesu je plně na vůli klienta.
4. Volba ve stravování, kouření, konzumaci alkoholu, kávy je podle zdravotního
    stavu klienta respektována.
5. Zásahy do osobní svobody – omezení pohybu osoby - pouze na základě
    zákona – viz Metodika zařízení pro používání opatření omezující pohyb osob
6. Tresty jako omezení osobní svobody – jsou nevhodné – přikázání práce
    za trest, omezení TV, cigaret, koníčků.
7. Zásahem do osobní svobody je vynucování volnočasové aktivity (výlet,
    společná návštěva kina, bazénu apod.)

Právo na ochranu soukromí

1. Nedotknutelnost obydlí (pokoje) – nikdo nesmí bez pozvání do tohoto prostoru vstoupit
   • Klepání personálu při vstupu do pokoje a vyčkání na odpověď – právo klienta
     přístup do pokoje odepřít. Pokud nehrozí ohrožení na zdraví nebo životě,
     personál musí toto rozhodnutí respektovat
   • Klient má možnost zamknout svůj pokoj v době své nepřítomnosti
   • V nepřítomnosti klienta lze vstoupit do pokoje pouze s předchozím souhlasem
   • Náhradní klíč může personál použít pouze v krajně naléhavé situaci (prasklá voda, požár)
   • Právo na vlastní výzdobu a zařízení pokoje
   • Úklid skříní a pokoje, manipulace s osobními věcmi (rozhodování o tom,
     co se vyhodí) je možný pouze se souhlasem klienta a za jeho přítomnosti
   • Klient má mít svobodnou volbu, zda chce bydlet sám nebo s jinou osobou
   • Stěhování – se provádí se souhlasem klienta

2. Nedotknutelnost osoby
   • Právo rozhodovat o svém vzhledu – styl oblečení, délka vlasů, úprava účesu,
     podpora klienta prosadit své právo i vůči rodičům
   • Osobní údaje klienta – poskytovatel nesmí zjišťovat údaje, které nepotřebuje
     znát v souvislosti s poskytováním služby
   • Mlčenlivost personálu o osobních údajích o klientech je dána zákonem
   • Zajištění soukromí k vyřizování telefonátů a respektování listovního tajemství
   • Zajištění soukromí při zdravotním vyšetření
   • Zajištění soukromí při osobní hygieně a oblékání – klient rozhoduje, jestli mu
     může poskytnout pomoc muž nebo žena v úkonech intimních hygieny
   • Možnost zamykání se na WC a v koupelně – použití smajlíků
   • Výměnu inkontinentních pomůcek nebo hygienu na lůžku provádět pouze v soukromí
   • Klienty svlékáme k hygieně až na koupelně a zde je i oblékáme.

Právo na ochranu osobního a rodinného života

• Zajištění kontaktu s rodinou – podpora a pomoc klientovi při kontaktu s rodinou
  (doprovod při návštěvě, pomoc s telefonem, s písemnostmi)
• Podpora kontaktu s přáteli, kamarády, dobrovolníky
• Právo na partnerský a sexuální život – podpora intimity klienta

Právo na důstojné zacházení

• Zacházení musí být přiměřené věku klienta
• Důstojné zacházení se jménem - volba vzájemného oslovování – vykání, tykání.
Křestní jméno, příjmení - nepoužívat hanlivě, formu volit na přání klienta.

Právo na život v běžném prostředí

• Umožňování běžného života, využívání běžných služeb (možnost jít na nákup,
  ke kadeřníkovi, do knihovny, na plavání, do kina, divadla, na výlet)
• Využití dobrovolnické služby jako doprovodu

Léčba se souhlasem

• Veškerá léčba je poskytována pouze s jeho informovaným souhlasem – u klienta
  zbaveného způsobilosti k právním úkonům je informován také opatrovník
• Právo být informován o lécích, které klient užívá, využíváme.
• Klient má právo léčbu konzultovat s lékařem a právo léčbu odmítnout
• Právo svobodné volby lékaře
• Zásady pro podávání medikace:
   - Za vhodnost medikace je zodpovědný lékař
   - Podávání léků zajišťuje zdravotnický personál nebo pracovník v sociální službě

Právo na práci a na odměnu

• Podporujeme práci pro osobní potřebu – péče o vlastní pokoj, přiměřený podíl
  na úklidu společných prostor (obývací místnost, kuchyňka, chodba)
• Aktivizační činnosti a volnočasové aktivity podporujeme a klientům nabízíme
• Pracovní zácvik – není honorován
• Práce pro zařízení – výkon pracovních činností v rámci provozu zařízení (stravovací
  provoz) – pokud jsou konány, musí probíhat v běžném pracovně právním režimu,
  včetně finanční odměny ( po 3 měsíční době zácviku )
• Běžná práce v režimu pracovního práva – je honorována
• Klient má právo práci odmítnout

Právo vlastnit majetek

• Klient má právo vlastnit majetek a nakládat s ním (užívat ho, spotřebovat, zničit..)

Právo na svobodné rozhodování

• Pracovník podporuje klienta v rozhodování (v malých i velkých věcech).
  Komunikuje s ním, zjišťuje jeho vůli, nabízí mu možnosti výběru, vysvětluje.
  Pomáhá mu získávat dostatek informací, které jsou důležité pro rozhodnutí,
  a to pro něj srozumitelnou formou (názorné příklady, pomůcky, modelové situace,
  obrázky, alternativní komunikace).
• Klient má právo učinit chybné rozhodnutí. Pracovník respektuje i chybná
  rozhodnutí klienta, pomáhá mu je nést a řešit jejich následky.
• Snaha pracovníků přímé péče je, aby špatných rozhodnutí bylo co nejméně
  a jejich důsledky nebyly fatální.

Aktivní ochrana před zneužíváním a porušováním práv

Právo stěžovat si

1. Porušování práv klientů nebo zneužívání ze strany zaměstnanců:
   • Nerespektování vůle a zájmu klienta
   • Nakládání s penězi v nesouladu s vůlí klienta
   • Citové zneužívání (nadměrná závislost klienta na pracovníkovi)
   • Manipulace, zastrašování klienta
   • Využívání práce klienta pro osobní účely zaměstnanců
   • Narušování intimity, nežádoucí vstup do osobního prostoru (pokoj, koupelna)
   • Sexuální zneužívání různého stupně a intenzity

2. Ze strany zařízení:
   • Manipulace, nerespektování klienta v zájmu hladkého chodu zařízení
   • Práce ve prospěch zařízení bez adekvátní finanční odměny

3. Ze strany rodičů a opatrovníků:
   • Nerespektování vůle opatrovance
   • Zasahování do jeho osobní sféry
   • Zneužívání finančních prostředků

4. Ze strany ostatních klientů:
   • Finanční a hmotné využívání
   • Šikana
   • Nerespektování vůle klienta
   • Sexuální zneužívání

Postupy při porušení práv klientů

1. Pokud dojde k porušení práv klienta ze strany zaměstnance Domova, je zaměstnanec upozorněn, případně napomenut (dle závažnosti situace). Při opakovaném či závažném porušení práv bude postupováno dle obecně platných právních norem a může dojít k rozvázání pracovní smlouvy.

2. Pokud dojde k porušení práv klienta jiným klientem, je dotyčnému klientovi situace vysvětlena. Při opakování této situace je klient, který porušuje práva jiného klienta (nebo klientů) napomenut. Při hrubém porušování práv ostatních klientů a pravidel soužití je možno rozvázat s tímto klientem smlouvu o poskytování sociální služby.


 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net